Hem » Läs här om SBK » Hamn- och varvsstadgar

Hamn- och varvsstadgar

§ 1 Bryggplatser fördelas av hamnkapten med hänsyn till tillgängliga platser, djupförhållanden etc. Hamnkapten äger rätt att anvisa ny plats inför varje ny säsong.

§ 2 Medlem får bara inneha en båt på klubbens område. Jolle får dock förvaras på land eller vid anvisad brygga.

§ 3 Obehöriga båtar får inte förtöja vid klubbens bryggor utan tillstånd och medlem får ej heller låna ut sin bryggplats till utomstående utan tillstånd.

§ 4 Båt som är förtöjd vid klubbens bryggor skall vara försedd med erforderligt antal fendrar av tillräcklig storlek och kvalitet för att undvika skador på bredvidliggande båtar.

§ 5 Förtöjningsmateriel skall vara av god kvalitet och i förhållande till båtens storlek av lämplig dimension.

§ 6 Båt som är förtöjd vid klubbens bryggor skall hållas i gott skick och under regelbunden tillsyn av båtägaren.

§ 7 Klubbens bryggor får inte belamras med löst gods.

§ 8 Klubbens arbetsbåtar skall efter användandet alltid förtöjas vid de bestämda båtplatserna utanför smedjan. Åror och båtshakar skall ställas in i smedjan.

§ 9 Båtägaren ansvarar för att bojsten, bojkätting och boj är av tillräcklig styrka och kvalitet i förhållande till båten. Sten och kätting ska kontrolleras av hamnkapten minst vart tredje år. På hösten skall bojen tas upp av båtägaren efter respektive båts sliptagning och före den 15 november om ej annan tidpunkt meddelas av styrelsen.

§ 10 Uppläggningsplatser fördelas av slipbasarna i samråd med styrelsen. Medlem har rätt till utrymme för täckning motsvarande båtens längd plus en meter respektive båtens bredd plus en meter.

§ 11 Vid upptagning skall vederbörande båtägare ha sett till att erforderligt antal bockar och stöttor av tillräcklig kvalitet finns till hands. All pallning skall vara av sådant utförande som slipbasen i förväg godkänt.

§ 12 Båt ska under vintern vara täckt och täckningen skall vara av sådant utförande som slipbasen godkänner.

§ 13 Motorkranen får högst belastas med 1 000 kg eller blockets märklast, om denna är lägre.

§ 14 Då eldrivna verktyg användes utomhus skall de vara försedda med jordad stickpropp. En godkänd jordfelsbrytare ska också vara inkopplad före elverktyget.

§ 15 Elkablar får ej lämnas anslutna i uttagen.

§ 16 Enskild eldning är förbjuden inom varvsområdet. Brandsläckningsmateriel skall finnas till hands vid användning av öppen eld (färgborttagning el.dyl.)

§ 17 Slipspelen får endast handhas av slipbas. Vid extra sliptagning eller sjösättning äger slipbas rätt att ta ut särskild avgift.

§ 18 Vid datum som fastställts av styrelsen för sjösättning eller upptagning deltar båtägare eller, vid förhinder, ställföreträdare för denne i arbete med samtliga berörda båtar som sjösättes eller upptages vid den för båtägaren anvisade slipen.

§ 19 Snarast efter sjösättningen upplägges bockar och täckningsmaterial på anvisad plats. Allt material skall såvitt möjligt buntas och hållbart märkas med ägarens namn. Båtägare är skyldig att städa sin uppläggningsplats.

§ 20 Hund skall hållas kopplad inom varvsområdet.

§ 21 På segelvinden får ej förvaras eldfarliga vätskor eller färger. Alla förvaringslådor eller löst material skall vara hållbart märkt med ägarens namn. Öppen eld får ej införas på segelvinden.

§ 22 Brandfarlig verksamhet, såsom svetsning och arbete med gnistframkallande verktyg, får ej utföras i klubbens byggnader. Arbetsbänkar skall städas efter avslutat arbete.

§ 23 Medlem som låst upp gemensamt klubbutrymme skall förvissa sig om att det åter blir låst.

§ 24 Anses att något av detta ej är tillfyllest, skall medlem rätta sig efter de anvisningar som ges av klubbens funktionärer eller styrelse.

§ 24 Medlem som bryter mot ovansagda regler och anvisningar har förverkat sin medlemsrätt och uteslutes ur klubben, sådan medlems inbetalda avgifter är förverkade och tillfaller klubben dock skall stadgarnas § 17 vederbörligen beaktas.

 Här är klubbens övriga regelverk

1. Klubbens stadgar

2. Bestämmelser om gemensamma arbeten

3. Miljöprogram med miljöregler och miljöplan 2014


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: