Hem » Läs här om SBK » Miljöprogram för SBK 2017

Miljöprogram för SBK 2017

minisbkvimpelSvindersviks båtklubb arbetar i all sin verksamhet för en god miljö och säker hamn. Klubben ansluter sig till Svenska båtunionens mål att utveckla ett båtliv i balans med människan och naturen.

Detta miljöprogram består av miljöregler samt en miljö- och avfallsplan. Här sätter klubben upp mål för hur vi under det kommande året kan förbättra miljön, gemensamt som klubb och som enskilda medlemmar – och vilka spelregler som gäller hos oss.
SBK informerar medlemmarna om miljöprogrammets innehåll och om hur de ska följa den. Detta sker på medlemsmöten, på nätplatsen, i nyhetsbrev och via anslag på lämpliga ställen på klubbens område.
SBK ser årligen över miljöprogrammet och fastställer det, efter eventuella ändringar, på årsmöte. Styrelsen skickar i god tid ut förslag till ändringar.
I verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen skall det också finnas avsnitt om vad klubben har gjort – och inte gjort – inom miljöområdet under det gångna året.

Ansvarsfördelning
Miljöprogrammet är jämställt med ”Hamn- och varvsstadgan” och ”Bestämmelser om gemensamma varvsarbeten” och det innebär enligt SBKs stadgar att medlem som bryter mot klubbens miljöregler har förverkat sin medlemsrätt och kan bli utesluten. Medlemmens inbetalda avgifter blir då förverkade och tillfaller klubben.
Styrelsen har utöver ovanstående särskilt ansvar att:
Upplysa medlemmarna om miljöregler och avfallsplan samt att göra dessa mer praktiskt tillämpbara.
Revidera arbetet med miljöförbättrande åtgärder.
Granska klubbens miljöarbete.

SBKs miljö- och avfallsplan 2017

1. Gemensamma satsningar för praktiska lösningar för bättre båtmiljö
Klubben är medlem i Nackas förenade Båtklubbar och ställer sig bakom NFBKs samarbete med Nacka kommun kring att skapa förutsättningar för ett miljövänligt båtliv”, med ”en gemensam målbild” för kommunen och båtklubbarna. Detta samarbete riktar i första hand in sig på de två frågorna om bottenfärger och toatömning, vilket påverkar SBKs eget miljöarbete, på både kort och lång sikt.

Företrädare för SBK (styrelsen i samarbete med miljöombudet och miljögruppen) ska under 2017 delta i NFBKs möten och diskussioner om båtmiljö och rapportera vidare till medlemmarna.
SBK ska också under 2017 följa med i Svenska Båtunionens miljöarbete och förmedla kunskap därifrån.

2. Internt opinionsarbete
Klubben bedriver upplysning och för en diskussion bland medlemmarna om olika sätt att minska båtlivets påverkan på naturen, som exempelvis att använda miljöanpassade drivmedel och oljor.

3. Miljöombud
Årsmötet utser ett arbetsmiljöombud för 2017, som sitter i styrelsen för 2017.
Miljöombudet har ett ansvar för att styrelsen i sitt arbete

kontrollerar att klubben och dess medlemmar efterföljer miljöregler.
• bevakar nya utredningar och lagregler inom området.
• sprider kunskap och propagerar för en större miljömedvetenhet.
• rapporterar till klubbens medlemmar om förändringar inom miljöområdet.
•Tillgodoser att miljöstugans innehåll omhändertas vid miljöcentral.

4. Miljöstugan
I Miljöstugan korttidsförvaras kemikalier och spilloljor för vidare hantering i miljöstation. Miljöombudet är ansvarigt för att transport till miljöstation årligen utförs.

5. Toatömning
Medlemmar följer transportstyrelsens krav om fritidstoatömning.
Klubben undersöker möjligheter till annan toalösning på klubbområdet.
6. Båtbottenrengöring
Det finns praktiskt rimliga och genomförbara alternativ till att spola av båtarna:
1. Medlemmar kan rengöra botten medan båten fortfarande är i sjön, på någon av de bottentvättar som finns t.ex. vid Nacka båtklubb.
2. Det går att låta botten torka först och sedan slipa botten med därtill lämplig grovlek på sandpapper, och slipmaskin ansluten till klubbens specialdammsugare.

7. Sanering av vikens botten
Nacka kommun har tagit upp frågan om att eventuellt samarbeta med båtklubbarna för att sanera havsbottnarna vid bryggorna.

SBKs miljöregler

(antagna vid årsmöte den 6 december 2013 och kompletterade vid vårmöte den 13 april 2013.)

1. Hushållsavfall
• Medlemmarna är skyldiga att själva frakta bort hushållsavfall från klubben.
• Klubben uppmanar medlemmarna att källsortera sitt hushållsavfall (plast, glas, kartong, metall). Källsorteringsstationer av hushållsavfall finns bland annat vid busshållplatsen på Henriksdalsberget och på ICA Kvantum i Sickla.

2. Bränsle, oljor med mera.
• Medlemmarna får inte tömma glykol, spillolja och bränsle på marken eller i vattnet.
• Medlemmarna skall vid vinterförvaring av båten vidta förebyggande åtgärder för att skydda marken från eventuella bränsle- och oljespill från motor och växelhus.
• Medlemmarna är skyldiga att undvika tomgångskörning.
• Klubben uppmanar medlemmarna att ge motorn regelbunden service, vilket bidrar till att hålla nere bränsleförbrukningen.
• Klubben uppmanar medlemmarna att använda det mest miljövänliga alternativet, t.ex. miljöanpassad olja och drivmedel.

3. Båtbottenfärger
• Medlemmar får inte använda för Östersjön förbjuden båtbottenfärg. Information om godkända och icke godkända båtbottenfärger finns på Kemikalieinspektionens hemsida www.kemi.se.
Klubben uppmanar medlemmarna att överväga omålad botten. Istället kan båtbottentvätt användas under säsongen. Det finns information om båtbottentvättar på nätplatsen Båtmiljö.se som Havs– och vattenmyndigheten samt SBU står bakom (http://batmiljo.se/hitta-karta/).

4. Slipning
Klubben kräver att medlemmarna tar hand om sitt eget båtbotten-slipdamm och skraprester. Den insamlade färgen ska tas omhand av resp. medlem och hanteras som miljöfarligt avfall. Slipas botten med slipmaskin ska denna vara kopplad till grovdamsugare. Man kan också breda ut presenningar på marken under båten vid slipning. Förstahandsalternativet är slipmaskin med grovdammsugare, men gärna i kombination med presenningar på marken.

  5. Toatömning
Klubben kräver av sina medlemmar att de följer de nya regler om toatömning från båtar som Transportstyrelsen beslutat om. Det innebär att septiktank enbart får tömmas på avsedda toastationer.

6. Miljöstugan och farligt avfall
I klubbens miljöstuga får medlemmarna inte lämna hushållsavfall.
I klubbens miljöstuga får medlemmarna lämna följande som farligt avfall: penslar, färgrester, lösningsmedel, trasselsuddar, oljefilter, spillolja, diesel, bensin, glykol och båt- och bilbatterier.
Viktigt undantag: Trasselsuddar och trasor indränkta med linolja eller annan flyktig brandfarlig kemikaliekan inte blandas med övrigt avfall, på grund av självantändningsrisk! Dessa måste tas om hand av båtägaren!

7. Konsekvenser av brott mot miljöreglerna.
Medlemmar som första gången bryter mot miljöreglerna får av klubbstyrelsen uppmaning om rättelse, tillsammans med en varning om att fortsatta brott mot miljöreglerna kan leda till uteslutning. Vid upprepade brott mot miljöregler skall medlem uteslutas.

Här hittar du klubbens övriga regelverk

1. Klubbens stadgar

2. Hamn- och varvsstadga

3. Bestämmelser om gemensamma arbeten


2 kommentarer

 1. Anders Egerö skriver:

  Rapport från årsmötet: Bottenfärger finns av två typer. Den vanligaste är ”självpolerande” vilket betyder att den ska lossna under sommarsäsongen. Och det som finns kvar lossnar när man på hösten tvättar botten med högtrycksspruta.
  Den andra typen är ”hård”. Den sitter kvar på båten både under sommaren och vid spolning på hösten. Minst en klarar även en båtbottentvätt utan att lossna. Men det verkar myndigheterna inte känna till, märkligt nog. Här är en av dom:
  http://www.lefant.se/produkter/nautica-copper/
  Och här är en annan, ändå bättre:
  http://lefant.se/produkter/tf/
  OBS jag är inte återförsäljare eller har andra intressen i färgbranschen. Jag har inte målat en kvadratcentimeter bottenfärg sedan säsongen 2009, alltså 5 år i rad. I stället tvättar jag botten en eller två gånger per säsong. Bästa båtbottentvätten finns för närvarande i Nynäshamn.

 2. Anders Egerö skriver:

  I Dagens Nyheter Stockholmsbilaga 2013-12-28 finns en artikel om forskning kring koppartakens eventuella miljöförstöring. Någon har tydligen föreslagit att man bör byta ut stadens alla vattenrör och tak av koppar mot annat material. Men en forskare, Anders Jönsson från IVL – Svenska Miljöinstitutet avråder. Han konstaterar bland annat följande: Överföring till Mälaren av koppar från koppartak är av mindre omfattning än från biltrafik. Som i sin tur är oändligt mycket mindre än från vattendragen som rinner ut i Mälaren! Storleksförhållandet är uppskattningsvis 800 kilo respektive 35 000 kilo.
  Vattendragens koppar härstammar från jordar och berg som vattnet passerar och det som är lagrat i bottenslammet i såväl Mälaren som Saltsjön anses inte förekomma i sådana former som kan tas upp av växter eller djur.

  Jag noterar detta med anledning av den infekterade debatten om kopparbottenfärgens påstått skadliga inverkan på våra skärgårdar som var aktuell även på SBK för ett antal år sedan. Nu har ju både Länsstyrelsen och Naturvårdsverket sedan ett år tillbaka backat från sin tidigare ståndpunkt och tillåter nu kopparbottenfärger på fritidsbåtar i Östersjön. De har väl insett att våra båtar är långt ifrån så skadliga som de norrländska älvarna…

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: